شماره حسابهای بانکی

شماره حساب های بانکی کارگزاری صباجهاد


رديف

شماره حساب

بانك

شعبه

نوع حساب

توضیحات

١

1894977/49

ملت

بورس كالا

جام

واريز مبلغ معامله (اين حسابها به نام شركت بورس كالاي ايران مي باشد و جهت تسويه معاملات اين كارگزاري به كار مي رود)

ثبت کد شناسه قرارداد در فیش پرداختی الزامی است.

٢

11400


کشاورزی

بورس کالا

مهرگستر

3

17216492/59

ملت

بورس كالا

جام

بابت ١٠ % پيش دريافت معامله

ثبت کد شناسه قرارداد در فیش پرداختی الزامی است.

4

58830966

کشاورزی

بورس کالا

مهرگستر